Sydney Hobart Programmes & Offshore

Sydney Hobart Official Programmes

1950 to 1959

1952 Sydney Hobart     1956 Sydney Hobart     1957 Sydney Hobart

1960 to 1969

1962 Sydney Hobart     1963 Sydney Hobart     1965 Sydney Hobart

1966 Sydney Hobart     1967 Sydney Hobart     1968 Sydney Hobart

1969 Sydney Hobart

1970 to 1979

1970 Sydney Hobart     1972 Sydney Hobart     1973 Sydney Hobart

1974 Sydney Hobart     1975 Sydney Hobart     1976 Sydney Hobart

1980 to 1986

1981 Sydney Hobart     1986 Sydney Hobart     1989 Sydney Hobart

 

OFFSHORE Issues

October 1975 to November 1979

Issue - 26     Issue - 27     Issue - 28     Issue - 29     Issue - 30     Issue - 31     Issue - 32

Issue - 33     Issue - 34     Issue - 35     Issue - 36     Issue - 37     Issue - 38     Issue - 39

Issue - 40     Issue - 41     Issue - 42     Issue - 43     Issue - 44     Issue - 45     Issue - 46

Issue - 47     Issue - 48     Issue - 49     Issue - 50